Nemůžete-li najít nějaké zboží skladem na eshopu, napište mi, prosím, na mail anna@tomoje.cz.

Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu tomoje.cz bere Vaše soukromí s plnou vážností, proto Vaše údaje použijeme pouze ke správě Vašeho účtu a k poskytnutí požadovaných produktů a služeb. Vaše údaje nebudeme v žádném případě předávat třetím stranám. V případě, že se Váš názor kdykoliv v budoucnu na zasílání nabídek od internetového obchodu tomoje.cz změní, stačí zaslat na adresu anna@tomoje.cz zprávu „Nezasílat obchodní sdělení“.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů kupující udílí na zvláštním formuláři (písemně či elektronicky „Formulář“ ), ledaže by zpracování osobních údajů bylo nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, či je nezbytné pro splněné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 • účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

V tomto případě neudělení či odvolání Souhlasu není uplatnitelné.

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název a sídlo společnosti ve které působí, doručovací či jiná korespondenční adresa, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 • Kupující dobrovolně a výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely registrace poptávek a nabídek spolupráce, realizace práv a povinností z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití kupujícím uvedeného elektronického kontaktu.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, účetní a daňové služby, pracovníci prodávajícího, Facebook/Google/Apple, popřípadě další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 – 5 let od posledního kontaktu. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má v souvislosti se zpracováním, nakládáním s„osobními údaji“ právo na:

 • vzít bezplatně souhlas kdykoli zpět, a to zasláním na emailovou adresu anna@tomoje.cz, či písemně na adrese prodávajícího (Správce), nebo i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek,

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,

 • přístup ke svým osobním údajům a právo na aktualizaci nebo opravu takto zpracovávaných osobních údajů,

 • požadovat výmaz svých osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce souhlas ani je nezpracovává na základě jiného právního důvodu,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním svých osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce bude následně bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o vyřízení jeho stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo jeho informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude jeho žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpět do obchodu